ලොව ව‍ඩාත් මිල අධික මත්පැන් වර්ග 10

10. $5,500 – Jenssen Arcana

9. $6,000 – Hine Triomphe Talent De Thomas Hine Crystal Decanter

8. $6,400 – Frapin Cuvée 1888

7. $7,500 – Martell Creation Cognac In Handcarved Baccarat Decanter

6. $7,900 – Le Voyage de Delamain

5. $12,900 – Hardy Perfection 140 years Cognac

4. $55,000 – Remy Martin Cognac Black Pearl Louis XIII

3. $200,000 – Hennessy Beaute du Siecle Cognac

2. $2 million – Henri IV, Cognac Grande Champagne

01 - ලංකාවේ ගල් අරක්කු - රු. 650

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.