ඉවතලන බෝතල් මූඩියෙන් වැඩක් ගමු ...

භාව්තාකර අවසන් වූ ප්ලාස්ටික් බෝතලයක මූඩිය පහත පෙනෙන පරිදි කපා ඉවති කර ගන්න.


පොලිතීන් කවරයක ඇති දෙයක් සුරක්ෂිතව තබාගැනීම සදහා එම මූඩිය පහත දැක්වෙන ආකාරයට යොදා ගන්න.

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.