ධම්මපදයෙන් වදනක්

‍බොහෝ මනුෂ්‍ය‍යෝ ‍ලොව සැබෑ‍ ‍ලෙස ‍නොදක්නා අන්ධ‍යෝය. අත‍ලොස්සක් ‍දෙනා පමණක් ප්රඥා‍වෙන් සැබෑ ‍ලොව දැක, දැලන් මිදුණු කුරුල්ලන් ‍සේ විමුක්තිය කරා ඇ‍දෙති.

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.