උත්සව සමයට කේක් / Cake Recipes

පොල් කේක් /Coconut Cream Cake
කොකා කෝලා චොකලට් කේක් /Coca-Cola Chocolate Cake
කුලුබඩු කේක් / Spice Cake

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.