සිංහල ගී ගිටාරයෙන්.../ How to Play some Sinhala Guitar Parts

දෛයිවයෝගයකින් නොවේදෝ.......


මා නිසා ඔබ....

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.