පැරණි ඡායාරූප (ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග)

නුවර කොළඹ දුම්රිය මග
කඩුගන්නාව දුම්රිය මග
ඔහිය දුමිරිය උමං
බණ්ඩාරවෙළ දුම්රිය හා මහාමාර්ගය

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.