අනුර සහ ගිරවා.............

කේක් කලාව

ඇම්ඩන්ගේ රචනාව

ඇම්ඩන් සහ බනිස් ගෙඩිය

අරුම ගමන්
පොඩි එකාගෙ රචනාව - ගැඩවිලෙක් කතා කරයි.

විදුලිය පිරිමැසීම

අනතුරු...................
ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.