අසිරිමත් සිරිලක / Visit Sri Lanka

දුමාරය / Smoke

(අපුටාගැනීම worth1000.com)

මෙයාට කිරි නෑනෙ / Baby's First Doctor Visit

දඹානෙන් ආදර හසුනක් / Love letter....from Dambana

කාඩ්පත් වලට වඩා මුදල් සුරක්ෂිතයි !!! / Cash is much safer than cards

අතෙන් මැවෙන කාඩ් / Magical Hands

වසර 14කට පසු වාන් දමන වික්ටෝරියා ජලාශය / Victoria Reservoir Spills after 14 years


ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.