නව වසර සිනහවෙන් අරඹමු / Lets start 2011 with a Laugh

බැංකොක් නගරයේ සතෝන් බෝට්ටු නැවතුම්
පොළේ 2011 ලබනවිට දිනය දිස්වූ අයුරු
/ See the Date of Sathorn Pier of Bangkok
 Just after end of 2010

No comments:

Post a Comment

ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.