චිත්‍ර ගීත (සිංහල ගීත)

පැරණි සිංහල චිත්‍රපට ගීත - 1නව සිංහල ගීත - 1ඔබ සතුව යම් සිත් ඇදගන්නාසුලු ඡායාරූප, වීඩියෝ දර්ශණ, සිද්දි, වික‍ට කතා හෝ වෙන යම් දෙයක් ඇතිනම්

maanigethiruwa@gmail.com

ඊ මේල් ලිපිනයට එවන්න. අපි පල කරන්නම්.